Οικ. Πατριάρχης: Μείναμε λίγοι αλλά συνεχίζουμε τη φύλαξη των ιερών και οσίων του Γένους

0

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη χοροστασία του στην Ιερή Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνος στη Χάλκη, επί τη μνήμη του προστάτη της, Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού τόνισε πως «όσον ολίγοι και αν εμείναμε σήμερα, ή μάλλον, ακριβώς επειδή εμείναμεν ολίγοι, οφείλουμε να συνεχίζουμε την φύλαξι των κεκτημένων και να ενδιαφερόμεθα διά την λειτουργίαν τους, διότι είναι βαρεία και ιερά η κληρονομιά, διότι τούτο είναι απαίτησις της ευσεβείας και της ιστορίας του γένους μας, διότι αυτή είναι η επιθυμία και η παραγγελία εκείνων, οι οποίοι τα εδημιούργησαν και μας τα εκληροδότησαν και των οποίων ευχόμεθα την μνήμην αιωνίαν».

Ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι η αγάπη προς τον Αγιο Σπυρίδωνα είναι αυτή που συγκέντρωσε όλους στην «εν Χάλκη ιστορικήν Σκήτην του, την επωνομαζομένην τουρκιστί Terk-i Dünya (‘εγκατάλειψις του κόσμου’), καθότι ήταν πολύ μακριά από τον τότε μοναδικόν οικισμόν της νήσου, διά να τιμήσουμε την μνήμην του, να επικαλεσθούμε την μεσιτείαν του και να ακούσουμε το μήνυμά του, το οποίον είναι πάντοτε σύγχρονον και ιδιαιτέρως επίκαιρον κατά την δύσκολον περίοδον που διανύουμε: ‘τελευτήσαντος ανδρός δικαίου, ουκ όλλυται ελπίς’ και ‘μνήμη δικαίου μετ ̓ εγκωμίων, και ευλογία Κυρίου επί κεφαλήν αυτού’».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος σημείωσε πως «η αδιάλειπτος τιμή προς την μνήμην του Αγίου Σπυρίδωνος επαληθεύει και την μίαν και την άλλην ρήσιν των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, αι οποίαι αναγινώσκονται κατά τον Εσπερινόν της εορτής του Αγίου. Διότι τελευτήσαντος του θαυματουργού Ιεράρχου, δεν απωλέσθη η ελπίς ότι και εκ των ουρανών θα πρεσβεύη υπέρ ημών και θα μεσιτεύη διά την ταχείαν απαλλαγήν μας εκ του φονικού ιού και εκ της συνοχής της καρδίας μας. Και έπειτα, η επί τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, ως δικαίου ανδρός και ‘υπερμάχου’ της εν Νικαία το πρώτον συνελθούσης Συνόδου, σύναξις ημών επί το αυτό μετ ̓ εγκωμίων, εν ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, είναι η ισχυροτέρα και η πλέον ζωντανή απόδειξις της αληθείας, ότι και μετά θάνατον εξακολουθεί να ζη και να μας παροτρύνη εις δικαιοσύνην και αγιότητα βίου και κατά Χριστόν πολιτείαν.

Με το διπλό αυτό μήνυμα, που μας έρχεται από τα βάθη των αιώνων, σας προσαγορεύουμε, ευλαβείς προσκυνηταί του Αγίου Σπυρίδωνος, και σας συγχαίρουμε διά την αφοσίωσίν σας εις την πίστιν των πατέρων μας, αλλά και εις τον τόπον τούτον που μας εγέννησε και μας ανέδειξε, και εις τα ήθη και τα έθιμά του».

Share.

Comments are closed.