Λαθρεμπόριο: «Μπλόκο» και στις εταιρίες καυσίμων βάζει η κυβέρνηση

0

Τέλος στο «πανηγύρι» με τις «κορδέλες» και τη σφράγιση πρατηρίων που πιάνονται για νοθεία καυσίμων, αλλά μετά ανοίγουν και πάλι, «υπό νέα διεύθυνση» ή και όχι. Για να εξασφαλίσει επιπλέον κρατικά έσοδα έως και 3 δισ. το χρόνο σε βάθος τριετίας, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παίρνει μέτρα όχι μόνο για την φοροδιαφυγή, αλλά και για τη λαθρεμπορία που στοιχίζει πολλά δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, επιβάλλεται υποχρέωση και στις εταιρίες εμπορίας και διακίνησης υγρών καυσίμων να επιδεικνύουν την «δέουσα επιμέλεια» για το με ποιους συνεργάζονται και ποιους εφοδιάζουν. Με το νέο καθεστώς, ό,τι κλείνει δύσκολα ανοίγει ξανά. Με την απειλή βαρύτατων προστίμων και κυρώσεων, υποχρεώνονται να αποκλείουν τους παραβάτες λαθρέμπορους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα ξανανοίγουν και δεν θα τους προμηθεύει κανείς καύσιμα στο μέλλον, για να μη μπορούν να συνεχίσουν τις απάτες σε βάρος των καταναλωτών, αλλά και του Κράτους.

Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι εταιρίες που διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα σε ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες που εμπορεύονται και διακινούν καύσιμα (Πρατήρια Καυσίμων), οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, ως εξής:

α) τήρηση και τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων φορολογικού μητρώου των Πρατηρίων Καυσίμων,

β) έλεγχο ύπαρξης των απαιτούμενων λειτουργίας των Πρατηρίων Καυσίμων, των πιστοποιητικών των δεξαμενών και αντλιών, καθώς και στον έλεγχο εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, στα Πρατήρια Καυσίμων,

γ) τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο χημική ανάλυση των ενεργειακών προϊόντων που διατίθενται και διακινούνται από τα Πρατήρια Καυσίμων,

δ) παροχή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κάθε πληροφορίας σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις τέλεσης ή επικείμενης τέλεσης λαθρεμπορίας καυσίμων, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων.

Αν από την τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας διαπιστωθεί ότι Πρατήριο Καυσίμων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά ή δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατέχει, διαθέτει ή διακινεί παράνομα ενεργειακά προϊόντα οι εταιρείες καυσίμων υποχρεούνται σωρευτικά:

α) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τις ανωτέρω διαπιστώσεις,

β) ταυτόχρονα με την ως άνω ενημέρωση να διακόψουν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,

γ) εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

Αν από την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας προκύψουν ενδείξεις λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων, οι εταιρίες ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., παρέχοντας αμέσως – και το αργότερο εντός 48 ωρών- κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Αντιστρόφως, αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τις εταιρίες ότι κάποιο πρατήριο παρανομεί (πχ δεν τηρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών σε Πρατήριο Καυσίμων ή για την τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων ή νοθείας καυσίμων ή παραποιεί φορολογικούς μηχανισμούς κλπ) τότε οι εταιρίες καυσίμων υποχρεούνται σωρευτικά:

α) να διακόψουν αυθημερόν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,

β) να απαντλήσουν, να μεταφέρουν και να φυλάξουν με δικές τους δαπάνες τα καύσιμα που κατέχονται, διατίθενται και διακινούνται από το Πρατήριο αυτό, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης από την Α.Α.Δ.Ε..

γ) εντός δέκα (10) ημερών να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου που πιάνεται να παρανομεί, τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται εντός 30 ημερών και σε κάθε άλλο Πρατήριο Καυσίμων, που ελέγχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% από τα ίδια πρόσωπα – παραβάτες.

Αν δεν τηρήσουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, στις εταιρίες καυσίμων επιβάλλονται πρόστιμο 15.000 ευρώ – 30.000 ανά Πρατήριο Καυσίμων, ή και πρόστιμο 5.000 ανά παραστατικό πώλησης καυσίμων που διέθεσαν (και όχι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

Μια φορά το χρόνο η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε δημοσιοποίηση των κυρώσεων που επιβάλλει για μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, στις εταιρίες καυσίμων.

Στα ίδια τα πρατήρια, στις περιπτώσεις νόθευσης ή λαθρεμπορίας καυσίμων (ή και παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου) επιβάλλεται σφράγιση της εγκατάστασης, ως εξής:

α) δύο χρόνια για νόθευση καυσίμου, όταν ο έλεγχος από το Γενικό Χημείο του Κράτους και οποιαδήποτε δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή

β) δύο χρόνια αν από έκθεση ελέγχου διαπιστώνεται τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων,

δύο χρόνια αν οι ιδιοκτήτες ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο

Η σφράγιση συνεχίζεται και να ισχύει, ακόμα και αν διαπιστωθεί αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας, στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εγκατάσταση.

Ταυτόχρονα στα πρόσωπα των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, για δύο χρόνια απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων.

Επιπλέον , για παρεμβάσεις και παραβάσεις στα συστήματα εισροών – εκροών των πρατηρίων, ορίζεται ότι:

– αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή.

– κατά περίπτωση σφραγίζεται η εγκατάσταση για δύο (2) έτη, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής.

– εφόσον οι παραβάσεις διαπιστωθούν κατά επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται άμεσα και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παραποίησης μηχανισμών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου.

Share.

Comments are closed.